Pravilnik rada knjižnice


Srednjoškolski đački dom Osijek

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK

PRAVILNIK
O RADU DOMSKE KNJIŽNICE

OSIJEK, rujan 2015.

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), članka 41. Statuta Srednjoškolskog đačkog doma Osijek i članka 25. Standarda za školske knjižnice („Narodne novine“ br. 34/00.) Domski odbor je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 28. rujna 2015. godine donio

PRAVILNIK
O RADU DOMSKE KNJIŽNICE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se položaj, struktura i rad knjižnice u Srednjoškolskom đačkom domu Osijek (u daljnjem tekstu: dom).

Članak 2.

Domska knjižnica nabavlja, stručno obrađuje, pohranjuje, čuva i daje na korištenje knjižnu i neknjižnu građu.
Domska knjižnica je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa doma.

Članak 3.

Zadaće su domske knjižnice:
Promicanje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog procesa i rada doma
Stvaranje i razvijanje navike posjećivanje knjižnice te poticanje istraživačkog duha,
Pomoć učenicama u učenju uz sustavno poučavanje za samostalno pretraživanje i korištenje svih izvora znanja (informacija) na različitim medijima,
Omogućavanje učenicama ispunjenje obveza iz nastavnog plana i programa,
Omogućavanje odgajateljima i stručnim suradnicima ostvarivanje nastavnog plana i programa i permanentno stručno usavršavanje.

Članak 4.

Knjižnicu vodi stručni suradnik – školski knjižničar.

Knjižničar:
Planira i programira rad knjižnice,
Obavlja stručno-knjižnične i informacijsko-referalne poslove,
Sudjeluje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu,
Priprema, organizira i sudjeluje u kulturnom i javnom životu Doma
Surađuje s matičnom službom, drugim knjižnicama, knjižarama, nakladnicima i drugim kulturnim i javnim ustanovama,
Surađuje s učenicama, odgajateljicama, stručnim suradnicima, ravnateljem te roditeljima i skrbnicima učenica i pruža im stručnu pomoć,
Permanentno se usavršava,
Obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Doma.

KNJIŽNIČNI FOND

Članak 5.

Fond domske knjižnice sadrži:
Knjižnu građu (knjige, časopise i ostalu tiskanu građu),
Neknjižnu ili AV-građu (CD-e)

Članak 6.

Knjižnična građa iz članka 5. Ovog Pravilnika treba biti pravilno i pregledno smještena u zatvorenim, ostakljenim ormarima, mora biti stručno obrađena prema UDK.

Članak 7.

Knjižnični fond mora biti funkcionalan, prilagođen nastavnom planu i programa i potrebama korisnika domske knjižnice.
Fond sadrži: obvezatnu lektiru (60%) i stručnu literaturu (40%): referentna zbirka, pedagoško-metodička literatura, znanstveno-popularna literatura.

ZAŠTITA I OČUVANJE GRAĐE U KNJIŽNICI

Članak 8.

Knjižnica je dužna osigurati zaštitu građe u knjižnici pravilnim smještajem i ispravnim postupanjem u knjižnici i izvan nje.
Zaštita knjižnične građe treba obuhvatiti:
Izdvajanje knjižnične građe,
Otpis knjiga,
Reviziju knjižnične građe,
Smještaj neuvezanih časopisa i novina,
Uvez knjiga i časopisa,
Popravak knjiga.
Knjižnica je obavezna štiti građu od uzročnika propadanja (vlage, prekomjernog sunčevog ili umjetnog svjetla, bioloških i atmosferskih utjecaja i onečišćenja te odstupanja od optimalne temperature).

Članak 9.

Izdvajanjem knjižnične građe treba se odvojiti nepotrebna knjižnična građa.
Izdvajanje knjižnične građe mora se provoditi neprestano.
Iz školske knjižnice obvezno se i redovito treba izdvajati:
Vrlo oštećene knjige
Knjige koje netočno ili nesuvremeno obrađuju neku temu ili sadržaj (zastarjele, neaktualne),
Knjige koje nisu prikladne za korisnike školske knjižnice,
Suvišne primjerke nekih naslova (prekobrojne),
Nepotrebne časopise, AV građu.
Za pravodobno izdvajanje knjižnične građe odgovoran je knjižničar.

Članak 10.

Izdvojene knjige se popisuju i predlažu za otpis po osnovama:
Amortizirane knjige (dotrajale, oštećene, nehigijenske)
Nepotrebne knjige (neaktualne, zastarjele)
Nevraćene knjige (nakon 2-3 godine)
Izgubljene knjige (otuđene, nestale bez zaduženja).
Otpis provodi Povjerenstvo koje se imenuje na način propisan u čl. 11. Stavku 5. Ovog pravilnika, i ono sastavlja zapisnik o otpisu.
O otpisu izdvojenih knjiga odlučuje Domski odbor.
Nakon što se otpis knjiga prihvati, taj se Zapisnik s popratnim prilozima dostavlja nadležnoj matičnoj knjižnici, a oni potom Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Tek po pismenom očitovanju o otpisanoj građi, knjižnica može provesti otpis građe iz doma.

Članak 11.

Revizijom knjižnične građe u školskoj knjižnici, na osnovi usporedbe fizičkih jedinica nađenih na policama i podataka u katalozima i inventarnim knjigama, utvrđuje se pravo stanje knjižnog fonda, njegova materijalna vrijednost i saniraju posljedice nastale uporabom građe.
Redovna revizija se provodi periodično, ovisno o veličini knjižnog fonda (Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe, N.N. 21/02).
Izvanredna revizija provodi se prilikom primopredaje knjiga, nakon preseljenja, požara, poplava, potresa, krađa, ratnih razaranja i sl.
Korisnici se obavještavaju o terminu revizije u kojemu će knjižnica biti zatvorena tako da pravodobno mogu vratiti posuđene knjige.
Odluku o provođenju revizije i imenovanje tročlanog Povjerenstva za provođenje revizije donosi ravnatelj Doma.

POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE

Članak 12.

U prostorijama knjižnice korisnici se mogu svakodnevno služiti knjigama, časopisima i novinama unutar radnog vremena.

Članak 13.

Za korištenje izvan prostorija knjižnice može se posuditi:
Učenicama: odjednom 2 knjige (1 za lektiru i 1 po izboru) na rok od 15 dana,
Odgajateljima i stručnim suradnicima: više knjiga i priručnika tijekom školske godine, a časopisi i AV građa na rok od 7 dana (prema potrebi).

Članak 14.

Za iznošenje izvan prostorija knjižnice ne mogu se posuditi: priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografski rječnici, bibliografije, atlasi, gospodarski pregledi i sl. (referentna zbirka), i časopisi, osim kada se radi o posebnim situacijama.

Članak 15.

Ako je potražnja za nekim knjigama povećana, knjižničar je ovlašten prigodom posudbe skratiti korisniku vrijeme korištenja određeno člankom 13. ovog Pravilnika.
Učenice mogu koristiti usluge domske knjižnice tijekom školske godine, a na kraju školske godine potrebno je vratiti sve posuđene knjige.
Za vrijeme ljetnog i zimskog odmora učenica te kada postoje opravdani razlozi, knjižničar može korisniku produljiti vrijeme posudbe određeno člankom 13. ovoga Pravilnika.
Poželjno je da odgajatelji, stručni suradnici te ostali korisnici knjižnice vrate knjige koje im nisu potrebne u vrijeme godišnjeg odmora.

KORISNICI USLUGA KNJIŽNICE

Članak 16.

Uslugama školske knjižnice, i to besplatno, mogu se koristiti učenici, roditelji i skrbnici učenika, učitelji (nastavnici), stručni suradnici i ostali zaposlenici Doma.

Članak 17.

Korisnicima usluga domske knjižnice iz članka 16. Ovoga Pravilnika knjižnica treba izdati odgovarajuće članske iskaznice. Ako korisnik izgubi iskaznicu, dužan je to prijaviti knjižnicu kako bi se izradila nova.

Članak 18.

Korisnici su posuđene knjige dužni pravodobno vratiti.
Ako korisnik zbog bolesti ili drugoga objektivnog razloga nije u mogućnosti pravodobno vratiti posuđenu knjigu ili drugu knjižnu građu, dužan je o tome izvijestiti knjižničara, a posuđenu knjigu vratiti odmah nakon prestanka razloga spriječenosti.

Članak 19.

Korisnik koji izgubi ili ošteti posuđenu knjigu, odgoovroan je za štetu. Ako je knjiga oštećena toliko da se ne može više koristiti ili je izgubljena, korisnik je dužan nadoknaditi štetu kupovinom iste knjige.
Ako korisnik ne može postupiti prema stavku 2. Ovoga članka, dužan je nabaviti i vratiti knjižnici drugu knjigu koja joj je potrebna, u visini cijene posuđene knjige, u dogovoru s knjižničarom.
Za štetu koju prema stavku 1. Ovoga članka učini učenica, odgovoran je roditelj, odnosno skrbnik učenice.

Članak 20.

Prije odlaska iz Doma (kraj školske godine, završetak 4. Ili 5. Razreda srednje škole ili napuštanje radnog mjesta), korisnici su dužni vratiti u knjižnicu svu posuđenu građu.

RAD KNJIŽNICE

Članak 21.

Knjižnica radi:
Ponedjeljkom i srijedom od 18 do 22
Utorkom i četvrtkom od 9 do 13
Petkom od 10 do 14.
Radno vrijeme knjižnice obvezno se ističe na ulaznim vratima knjižnice.

Članak 22.

O promjenama u radu knjižnice knjižničar je dužan pravodobno izvijestiti sve korisnike knjižničnih usluga.

ŽIG KNJIŽNICE

Članak 23.

Na svu građu koja dolazi u knjižnicu stavlja se žig. Žig označava da je knjiga vlasništvo doma. Razlikuje se od službenog žiga doma , a koristi se isključivo u knjižnici.

Članak 24.

Knjižnica posjeduje dva žiga.
Okrugli, promjera 38 mm na kojemu je uz rub ispisan naziv i sjedište Doma, a u sredini se nalazi obris rastvorene knjige. Stavlja se na poleđinu naslovne stranice.
Četvrtasti žig koji je namijenjen za otpis građe.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

S odredbama ovoga pravilnika, odgajatelji su dužni upoznati učenice i roditelj, odnosno skrbnike učenica.

Članak 26.

Jedan primjerak ovoga Pravilnika trajno mora biti istaknut na vidljivom mjestu u knjižnici.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave na oglasnoj ploči Doma.

Predsjednik Domskog odbora

_____________________
/Damir Doležal/

Ravnateljica

__________________
/ Mirjana Režić, prof./

KLASA: 003-05/15-01/4
URBOJ: 2158/57-15-01

Osijek, 28. rujna 2015.

Ovaj je Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Doma 28.9.2015. godine te stupa na snagu 6.10.2015. godine.